شانت ها (لاتون) و هادی متنوعی جهت انتقال جریان از ترانسفورمر جوش بکار برده می شود. انواع مختلفی از هادی های انعطاف پذیر نظیر بریدها در صنایع نیروگاهی و برق استفاده می شوند که در نوین پردازان با استفاده از بهترین گریدهای مواد اولیه موجود در بازار تولید می گردند.