کابل ها و اتصالات که غالباً از جنس مس و با روکش بوده جهت اتوگان ها استفاده شده و در ایستگاههای اتوماسیونی کاربرد دارند.