برای انتخاب دیسک های قرقره جوش نکاتی نظیر ، هدایت الکتریکی، سختی قطعه، دمای نرم شدن از اهمیت قابل توجهی برخورداند. صرفاً با اتکا به یکی از عوامل نمی توان به کیفیت دیسک پی برد.
دیسک قرقره جوش معمولاً از جنس مس کروم زیرکنیوم و مس بریلیوم می باشد که با توجه به درخواست مشتری قابل ارائه است.