آلیاژهای پایه مس من جمله مس کروم زیرکنیوم استاندارد C18150 و مس کبالت بریلیوم استاندارد C17500 از مهمترین آلیاژهای کاربردی در حوزه جوش مقاومتی می باشد که قطعات تولیدی این شرکت نیز از این حیث مستثنی نمی باشد و همگی قطعات از این آلیاژها تولید می گردند. همچنین آلیاژ مس بریلیوملس از محصولات جدید و تولیدی این شرکت می باشد.

این شرکت مقاطع مختلف گرده این آلیاژها از قطر 9 الی 65 را بصورت استاندارد و مقاطع ضخیمتر و چهارپهلو را نیز به روش کوبشی و تولیدی ارائه می دهد.