شرکت نوین پردازان همانند سالهای گذشته در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت سال 1400 در محل نمایشگاههای بین المللی تهران واقع در سالن 8-9 غرفه 09 حضور داشته است.