سفارش مشتری

واحد فروش و بازرگانی

ارائه پیش فاکتور و دریافت تاییدیه و پیش پرداخت

ابلاغ پروژه و سفارش گذاری توسط بازرگانی

تخصیص یا اعلام تولید واحد برنامه ریزی

دریافت نقشه از طراحی یا طراحی و نقشه کشی قطعات جدید

تخصیص موارد خریدنی و درصورت نیاز برش مواد ساختی

تولید و پیش کار فرایند 1 در ساخت داخل

تولید و فرایند 2 و ... ساخت داخل – ساخت خارج

ارسال به کنترل کیفیت

فرایند پایانی یا سخت کاری قطعات بریلیوم در کوره

ارسال به انبار

تخصیص به پروژه مربوط به مشتری

اعلام به مشتری از طرف بازرگانی جهت تسویه حساب

تاییدیه مجوز خروج توسط برنامه ریزی و مالی

ارسال و تحویل به مشتری