روزنامه رسمی شماره 22063 مورخ 1399/09/23
شماره 139930400901100047 تاریخ 1399/09/18
آگهی تغییرات شرکت نوین پردازان قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 429085 و شناسه ملی 10861454037
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد و حساب سود و زیان سال منتهی به 1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمدرضا هادی پور بسمت بازرس اصلی و حبیب فرداد بسمت بازرس عدل البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای سید محمدرضا جزایری، آقای سعید جیرانی خامنه، آقای محمود امیدبیگی، آقای علیرضا جان آبادی، آقای مهدی قربانی
پ 990919867292848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
---------------------------------------------------------

شماره 139930400901100053 تاریخ 1399/09/18
آگهی تغییرات شرکت نوین پردازان قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 429085 و شناسه ملی 10861454037
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید جیرانی خامنه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جان آبادی بسمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از آقایان علیرضا جان آبادی، سعید جیرانی خامنه، محمود امیدبیگی، سید محمدرضا جزایری، مهدی قربانی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء آقای علیرضا جان آبادی منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ 990919565682228 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری